Podmienky spracovania osobných údajov

Článok I.
Úvodné ustanovenia

Pri spracúvaní osobných údajov je prevádzkovateľ  osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov. V prípade vašich osobných údajov je prevádzkovateľom OZ Beelong, Hviezdoslavovo námestie 21, 811 01 Bratislava, IČO:  53 525 256.

Ako prevádzkovateľ zodpovedáme za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „GDPR“).

Preto sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov. V tomto dokumente vás chceme podrobne informovať o spracúvaní osobných údajov. Ako dotknutá osoba máte totiž právo vedieť, ako vaše osobné údaje spracúvame. Za osobný údaj sa považuje akákoľvek informácia, ktorá vás môže priamo alebo nepriamo identifikovať.

OZ Beelong sa snaží vytvoriť aktívnu komunitu žien, v ktorej môžu jej členky rásť, životne sa posunúť, prepájať sa navzájom, zúčasťňovať sa spoločných aktivít. Spracovanie osobných údajov je preto spojené najmä s týmito aktivitami.

Zoznam spracúvaných osobných údajov, ktoré sme od vás získali, uvádzame v článku II. Snažíme sa osobné údaje spracúvať len v nevyhnutnom a potrebnom rozsahu na vopred určené účely po nevyhnutnú dobu.

Nakoľko sme v OZ Beelong komunita, ktorá aktívne využíva pri svojich aktivitách webovú stránku a vystupuje na sociálnych sieťach, pripravili sme samostatné informácie o spracovaní osobných údajov na týchto platformách v článku III.

Aké práva máte ako dotknutá osoba a čo od nás môžete pri spracovaní osobných údajov žiadať, zistíte v článku IV.

Článok II.
Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

Bližšie informácie k používaniu nástroja na zasielanie marketingových materiálov: Pri používaní nástroja na spravovanie databáz s e-mailovými adresami môže dôjsť k prenosu osobných údajov na územie Spojených štátov amerických, nakoľko spoločnosť The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp (ďalej len  „Mailchimp“) má sídlo a svoje servery v tejto krajine. Spoločnosť Mailchimp uskutočňuje prenos osobných údajov na základe štandardných zmluvných doložiek v zmysle požiadaviek GDPR. Všetky opatrenia, ktoré spoločnosť Mailchimp pri prenose osobných údajov vykonáva, nájdete priamo na ich stránke v právnych dokumentoch: Global privacy statement, Standard terms of use, Additional Terms, Data processing addendum.

Článok III.
Cookies, analytické nástroje a sociálne siete

Cookies a analytické nástroje 

Ak navštívite našu webovú stránku, môže dôjsť (podľa nastavení vášho internetového prehliadača) k uloženiu takzvaného súboru cookie vo vašom zariadení. Cookies spracúvame vždy s vašim súhlasom.

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité pre personalizované prehliadanie webu. 

Pri návšteve našej webovej stránky alebo našich profilov na sociálnych sieťach môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov pre štatistické a analytické účely (Facebook, Instagram, Google). Tieto údaje používame pre personalizáciu obsahu webových stránok a obsahu na sociálnej sieti Facebook a Instagram. Tieto údaje spracúvame na základe vášho súhlasu – ak ste nám ho dali pri návšteve našej webovej stránke v súvislosti s cookies. 

Facebook 

Zaznamenáva pri návšteve nášho profilu okrem iného vašu IP adresu a ďalšie informácie a ukladá vo vašom zariadení cookies. Na základe takto zbieraných informácií nám Facebook poskytuje štatistické informácie o používaní nášho facebookového profilu a ďalšie súvisiace služby. 

Pri spracúvaní údajov nášho facebookového profilu na štatistické účely vystupujeme s Facebookom ako spoloční prevádzkovatelia podľa článku 26 GDPR.

Facebook spracúva v našom mene osobné údaje používateľov s cieľom merať výkonnosť a dosah našich komunikačných kampaní. Poskytuje nám agregovaný (anonymizovaný) prehľad používateľov, ktorí interagujú s našim komunikačným a marketingovým obsahom prostredníctvom osobných profilov používateľov zriadených na Facebooku. 

V takýchto prípadoch je Facebook našim sprostredkovateľom. 

Vaše osobné údaje sú zo strany Facebooku spracúvané podľa Podmienok spracovania údajov a sú chránené podľa Podmienok zabezpečenia údajov. Oba dokumenty sú prístupné na www.facebook.com v časti označenej ako „legal terms“.

Google Analytics 

Google Analytics je webová analytická služba, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. Táto služba poskytuje agregované anonymné štatistiky týkajúce sa návštevníkov našich webových stránok. Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia webových stránok je možné službu Google Analytics použiť na zobrazenie relevantnejších reklám vo vlastníctvach Google a na webe, ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami. 

Sociálne siete 

Facebook a Instagram

OZ Beelong má na sociálnej sieti Facebook a Instagram zriadený svoj profil. Odkazy na naše profily máme priamo na webovej stránke.

Ak nás sledujete na sociálnych sieťach alebo s nami prostredníctvom nich komunikujete, oboznámte sa s podmienkami ochrany súkromia prevádzkovateľov jednotlivých platforiem sociálnych sietí. Nad rámec spracúvania osobných údajov cez naše profily na sociálnych sieťach dochádza aj k spracúvaniu vašich osobných údajov priamo prevádzkovateľmi sociálnych sietí.

Nad týmto spracúvaním nemáme žiadnu kontrolu a práva dotknutej osoby, ktoré máte v dôsledku využívania týchto sociálnych sietí, si musíte uplatňovať priamo u týchto prevádzkovateľov. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete nižšie na príslušných sociálnych sieťach.

Na našich profiloch v sociálnych sietiach sa zameriavame na tieto aktivity:

  • priamy marketing, propagácia, zvyšovanie povedomia o OZ Beelong, o našich aktivitách a iniciatívach, o aktivitách a iniciatívach našich členiek – publikovanie vlastného obsahu OZ Beelong  a obsahu našich členiek (zasahuje používateľov Facebooku a dochádza k zbieraniu statusov na pozadí priamo na Facebooku);
  • komunikácia s používateľmi alebo návštevníkmi nášho profilu, komentáre alebo komunikácia cez Messenger (dochádza k archivácii komunikácie priamo na Facebooku); v prípade Instagramu prebieha komunikácia cez Direct;
  • sledovanie a vyhodnocovanie štatistík, sledovanie zásahu a interakcie (agregované štatistické údaje sledujeme a vyhodnocujeme, nevieme však z nich konkretizovať používateľov – anonymné štatistické údaje o používateľoch);

LinkedIn

OZ Beelong má zriadený profil aj na sociálnej sieti LinkedIn, prostredníctvom ktorého propagujeme svoje aktivity, informujeme o našich podujatiach, komunikujeme s používateľmi a návštevníkmi nášho profilu, zdieľame aktivity našich členiek, a aktívne sa spájame s používateľmi. Na našom profile takisto sledujeme a vyhodnocujeme štatistiky návštevnosti nášho profilu, avšak len na anonymnej úrovni.

LinkedIn používa reklamné cookies, ktorých nastavenie môžete zmeniť priamo na stránke Linkedin, kde nájdete aj informácie o ochrane osobných údajov.

Článok IV.
Práva dotknutej osoby

Právo na odvolanie súhlasu:

V prípadoch, keď je spracovanie osobných údajov založené na vašom súhlase, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať podľa postupov opísaných v príslušnom formulári súhlasu. Zaručujeme, že súhlas môže byť odvolaný rovnakým spôsobom, akým bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním. V niektorých prípadoch bude mať odvolanie súhlasu za následok nemožnosť využívať niektoré služby, ktoré sú na spracovaní vašich osobných údajov založené.

Právo na opravu:

V prípade, že máte podozrenie na nesprávnosť vašich údajov, u nás spracovávaných, máte právo nás požiadať o opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov. Snažíme sa priebežne osobné údaje aktualizovať a neustále sa ich snažíme udržiavať presné, úplné, aktuálne a relevantné, a to na základe najnovších informácií, ktoré máme k dispozícii.

Právo na obmedzenie spracovania:

Spracovanie vašich údajov môžeme obmedziť, ak:

  • spochybňujete presnosť osobných údajov, a to po dobu, ktorú potrebujeme na overenie presnosti,
  • je spracovanie osobných údajov neoprávnené a vy namiesto vymazania osobných údajov požadujete obmedzenie spracovania,
  • osobné údaje už naďalej nepotrebujeme, ale požadujete ich na preukázanie, výkon alebo obhajobu svojich zákonných nárokov, alebo
  • vznesiete námietku proti spracovaniu, zatiaľ čo my overujeme oprávnenosť vašej požiadavky.

Právo na prístup:

Máte právo nás požiadať o potvrdenie, či spracovávame akékoľvek vaše osobné údaje, vrátane napríklad informácií o tom, ktoré kategórie osobných údajov spracovávame, na aký účel sú osobné údaje používané, komu ich odovzdávame, ako dlho ich budeme uchovávať, kde sme ich získali – ak nie priamo od vás – prípadne, akým príjemcom alebo kategórii prijímateľov sme osobné údaje sprístupnili, či o vašich právach s nimi spojenými.

Potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje vám zašleme prednostne elektronicky.

Sme povinní poskytnúť vám aj osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, ak to požadujete.
Vyhradzujeme si právo účtovať primeraný poplatok za spracovanie vašej žiadosti. Uvedené sa týka najmä neadekvátnych a často opakovaných žiadostí alebo žiadostí, ktoré vyžadujú neprimerané administratívne úsilie. Poplatok bude účtovaný vo výške administratívnych nákladov spojených s vyhotovením kópií údajov (napr. cena nosiča údajov – CD, USB kľúč).

Právo na prenosnosť:

Na vašu žiadosť vám odovzdáme všetky spracúvané osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo ich, ak je to technicky možné, odovzdáme inému, vami označenému prevádzkovateľovi. Toto právo je možné uplatniť za predpokladu, že spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo zmluvy, a len ak je spracovanie vykonávané automatizovane. Upozorňujeme, že uplatnenie práva na prenos údajov sa nedotýka osobných údajov, ktoré spracúvame na základe zákona. 

Právo na výmaz:

Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak:

  • osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované;
  • vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely našich oprávnených záujmov a súčasne neexistujú žiadne naše oprávnené záujmy prevažujúce nad vašimi;
  • je spracovanie založené na vašom súhlase, súhlas odvoláte, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;
  • boli osobné údaje spracovávané nezákonne;
  • ich vymazanie je požadované na splnenie právnej povinnosti stanovenej právnymi predpismi Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás vzťahujú;
  • zhromaždené osobné údaje sa týkali osoby mladšej ako 16 rokov; a pokiaľ spracúvanie nebolo potrebné ani pre splnenie zákonnej povinnosti alebo na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Právo na vznesenie námietky proti spracovaniu:

Môžete kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z konkrétneho dôvodu, za predpokladu, že spracovanie nie je založené na vašom súhlase, ale na našich oprávnených záujmoch alebo oprávnených záujmoch tretej strany. V takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať vaše osobné údaje, ak nebudeme môcť preukázať závažné oprávnené dôvody prevažujúce nad vašimi právami a slobodami. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu, uveďte, prosím, či chcete vaše osobné údaje vymazať alebo obmedziť ich spracovanie.

Právo podať sťažnosť:

V prípade údajného porušenia platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov môžete podať sťažnosť dozornému úradu pre ochranu osobných údajov v krajine, v ktorej žijete, resp. v krajine kde došlo k údajnému porušeniu ochrany osobných údajov. Na Slovensku je takým orgánom Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Časová lehota vybavenia vašej žiadosti pri uplatnení vašich práv:

Vždy sa pokúsime vybaviť žiadosť v priebehu 30-tich dní od jej doručenia. Lehota však môže byť vzhľadom na početnosť žiadostí a ich zložitosť predĺžená o ďalšie 2 mesiace. O tejto skutočnosti vás budeme najneskôr do 30 dní od doručenia vašej žiadosti informovať spolu s dôvodom predĺženia lehoty.

Nemožná identifikácia:

Predpokladáme, že v niektorých prípadoch nebude možné dohľadať všetky vaše osobné údaje podľa identifikátorov, ktoré ste uviedli vo svojej žiadosti. V takýchto prípadoch, keď vás nedokážeme identifikovať ako dotknutú osobu, nie sme schopní vyhovieť vašej žiadosti, pokiaľ nám neposkytnete ďalšie informácie umožňujúce vašu identifikáciu. Tiež vás máme právo požiadať o overenie totožnosti v prípade, keď máme o vašej totožnosti akékoľvek pochybnosti. O dôvodoch nemožnosti vybaviť vašu žiadosť vás budeme informovať.

Podávanie žiadostí na uplatnenie vašich práv:

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na tejto mailovej adrese: zuzana@beelong.sk

Vyhradzujeme si právo aktualizovať tieto podmienky. Z tohto dôvodu vám odporúčame priebežne ich sledovať. Aktualizáciu znenia vidíte podľa dátumu poslednej aktualizácie.

Posledná aktualizácia: 7.5.2022

Návrat hore